پایان نامه سد معبر در حقوق ایران

طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و…  است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.[۱]

شهرداری با استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی  که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند.

به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از ۱۲ ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.[۲]

 

گفتار سوم: حریم

در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی عبارتی است که تعریف آن بسیار مشکل و بسته به شرایط و محیط، بسیار متفاوت به نظر می‌رسد. در بسیاری از کشورها این مفهوم با حمایت از داده، گره خورده  است که حریم خصوصی را به مدیریت اطلاعات شخصی تفسیر می‌کنند. علاوه بر مورد مضیق فوق، مکرراً دیده می‌شود که حریم خصوصی درصدد ترسیم مرزی است که حدود مداخله جامعه در امور شخصی را مشخص نماید. این امر خود مستلزم تمایز دو حوزه عمومی و خصوصی از یکدیگر است که اتفاق‌نظری نیز در این خصوص موجود نیست. برخی استدلا‌ل می‌کنند که در بررسی تبارشناسی انسان معلوم می‌شود که نمی‌توان تمایز بین دو حوزه عمومی و خصوصی را بر اساس یک جنبه بنیادین انسان، پایه‌گذاری کرد.

ولی از نظر تاریخی روش هائی برای تمایز عمومی و خصوصی وجود دارند و بر آن اساس «عمومی» حوزه‌ای است که هر شخص می‌تواند در آنجا وارد شود و در آنجا اصل “عدم توجه” حاکم است. به این معنی که افراد در این حوزه وارد می‌شوند و امور خود را دنبال می‌کنند بدون اینکه توجهی به دیگران داشته باشند و حضور آنها در آن حوزه به خودی خود مزاحمتی برای دیگران نیست. و همچنین از “عمومی” به عنوان واقعیت‌هایی در مورد فرد یاد شده است که بطور معرفت‌شناختی در دسترس هر کس قرار دارند برخلاف آنهائی که به طور معرفت‌شناختی قابل دسترس به خود فرد هستند.

 

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی حریم

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای «بازداشت کرده» و «حرام کرده شده» آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد، چیزی که آنرا حمایت کنند و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند. لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را (حَ رِ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد. در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم: جمع «حُرُم و اَحْرُم» و احاریم «به معنای «ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است. پس حریم «موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است». و دیگر مفهوم آن «کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.[۳]

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمه الشیء باشد. بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است.[۴]

پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن و فقه اسلامی اخذ شده است.

همان طور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید.

۱- حریم آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است.

۲- کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات و نهر، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود.

در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات، باغ، منزل، مزرعه، چاه آب، قناتی، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود.

۳- مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمی تواند در آن احداث چاه یا قنات کند.

یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست، حق حریم است.

۴- حق حریم: حقی است که مالک زمین، قنات، نهر، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد، شناختن حق حریم برای مالک، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد.  استفاده از غالب املاک، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد، برای مثال، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاه ها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند. این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را که مالک بر آن دارد «ق حریم» می نامند.

جلوگیری از تضرر صاحب ملک، قنات و نهر هر چاه است، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است.

۵- حریم: مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات، نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

۶- حریم: آن قسمت از اراضی رودخانه، مسیل، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد.

۷- حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد.

۸- حریم تأسیسات آبی: مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب، سد، کانال، انشعاب لوله کشی، دستگاه های تولید و توزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد (مثل تأسیساتی که در کنار قنوات و چاه ها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد.

۹- حریم مخازن: آن مقدار از اراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد و برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

۱۰- حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد.

به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری از آلودگی آب، دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجاز خواهد بود.

۱۱- حریم قنات: اگرقناتی را در نظر بگیریم، این قنات چاه هایی دارد که در ازمنه مختلف، صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد و باید خاک را از چاه ها درآورده و بیرون بریزد، ریزشگاه خاک ها، حریم آن چاه ها است، زیرا از نظر زیر زمینی، آب هایی که به چاه ها وارد می شوند از هر نقطه که به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است.

با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تعاریف مذکور در فوق عبارتست از:

  • حریم در املاک وجود دارد.
  • حریم در پیرامون املاک است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی
  • حریم برای کمال انتفاع است.

۴- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است.

۵- حریم برای حفاظت از ملک است . [۵]

 

بند دوم: حریم در فقه اهل سنت

از منابع کهن که درباره حریم چاه و کاریز (قنات) سخن به بیان آورده و برخی آراء فقها را ذکر کرده است کتاب «انباط المیاه الخفیه» ابوبکر کرجی است که در آن علاوه بر جنبه های مهندسی قنات نظرات امام ابوحنیفه، قاضی ابو یوسف و محمد شیبانی و هشام و ابوجعفر طحاوی از فقهای حنفی را گزارش کرده است.

ابوبکر کرجی درباب حریم چاه و کاریز بر اساس موازین دینی می نویسد: «محمد بن الحسن گفته است ابوحنیفه گفت: هر کس به اذن امام در محلی که مسلمانی را بر آن حقی نباشد چاهی حفر کند (موات باشد) مالک آن است و حریم این چاه چهل ذراع است و اگر کسی کاریزی ایجاد کند، حریم آن پانصد ذراع است و هر کس بدون اجازه امام چاهی حفر کند، مالک آن نمی شود و چنین چاهی حریم ندارد».[۶]

«جایز نیست که دو نفر برای حفر چاهی به این صورت توافق کنند که هزینه حفر را مشترکاً بپردازند و شرط کنند، که چاه از آن یکی و حریم از آن دیگری باشد، اگر مردی مالک نهری باشد که آن نهر از میان زمین دیگری عبور می کند و صاحب نهر بخواهد برای اصلاح نهر خود داخل زمین شود، مالک زمین حق دارد که مانع شود مگر آنکه صاحب نهر برای انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور کند و همچنین است که در میان زمین او چشمه یا کاریز یا چاهی باشد مگر آنکه در این زمین راه عمومی وجود داشته باشد، که در این صورت صاحب زمین حق ندارد مانع صاحب آب شود».[۷]

حسن بصری از رسول اکرم(ص) نقل کرده است که فرمود: «هر کس چاهی حفر کند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع برای آبشخور گوسفند مالک می شود». نیز فردی از رسول خدا نقل کرده که فرمود: «حریم چشمه پانصد ذراع و حریم چاه آبشخور چهار پایان چهل ذراع و حریم چاه آبکشی شصت ذراع است» .

هشام از فقهای دیگر فقه حنفیه چنین گفته است: «اگر کسی در حریم یا زمین و خود در نزدیکی چشمه ای چاه یا کاریز حفر کند و آنرا چندان پایین ببرد که آب چشمه فروکش کند و از محل تازه حفر شده بیرون آید، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زیرا وی در ملک خود چاه یا کاریز احداث کرده است.

او درباره حفر کاریز در زمین موات گفته است: «اگر کسی در زمین موات کاریزی حفر کند، دیگری نمی تواند در آن کاریزی دیگر احداث نماید، بشرط آنکه فاصله این دو کاریز بیشتر از پانصد ذراع باشد گفتند این کاریز باعث زیان اولی می شود وی پاسخ گفت در این صورت شخص دوم به این کار مجاز نیست مگر انکه عمل وی زیان نباشد و گفته است: صاحب کاریز حق دارد مانع آن کس شود که بخواهد در حریم کاریزش بنایی ایجاد کند.

هشام گفته است: «از ابویوسف پرسیدم: اگر کسی در زمین دیگری مالک چاهی باشد آیا آن چاه دارای حریم است؟ گفت آری به اندازه خاکریز چاه. از او پرسیدم آیا می تواند خاک آن را جابجا کند و بیرون ببرد؟ گفت آری و همچنین گفته است که حریم چاه آب و چاه هرز آب اگر در یک خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و باید حریم چاه آب باید به اندازه ای باشد که آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرایت نکند.[۸]

[۱]. سلیمانیان، فرهاد،( ۱۳۸۶) تحدید حدود حریم، انتشارات ندا، زنجان، ص ۱۸۵٫

 

[۲]. محمد زاده، محمد، (۱۳۸۷) معابر عمومی و سد معبر، مجله سه علامه تبریزی، دانشگاه تبریز، شماره ۵٫

[۳]. قاضی، ابوالفضل؛(۱۳۷۳)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳،ص ۶۵۵ (به نقل از المفردات راغب۱۴۰۹، والعین فراهیدی۱۴۱۳).

[۴]. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۸۳)، معارف قرآنی ،قم نشر صدرا، چاپ سوم، ص۱۶۹٫

[۵]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۸۰)، حقوق اموال، چاپ پنجم، تهران، گتابخانه گنج دانش، ج۲، ص۱۰۲٫

[۶]. همان منبع، شماره ۴۴۸٫

[۷]. عبدالباقی، محمد فوائد، (۱۴۱۲)المعجم المفهرس القرآن کریم، نشر دمشقیه، ص ۱۸۸٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۸]. کریمیان سردشتی، نادر،(۱۳۸۳)، دانشنامه آب و آبشناسی در فقه و روایات اسلامی، انتشارات گنجینه ملی آب تهران، ص ۱۱۱٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *